Project

General

Profile

Overview

MHST2013-14
Mã dự án: MHST2013-14

Tên dự án: Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam

Thời gian thực hiện: 0h ngày 16/6/2013 và kết thúc vào 0h ngày 17/9/2013. Mốc giữa cuộc thi là ngày 31/7/2013.

Quản lý công việc tại Trello: https://trello.com/board/mhst2013-14/51c166b5bdfbfeb40f001776

Mentor: Thầy Trương Anh Hoàng - - Skype: hoangta

Co-mentor: Thầy Nguyễn Đức Mận - - Skype: mand.123

Team Members:

Hà Ngọc Chung (TL) - - Skype: chungtoocqb
Đặng Huy Hòa - - Skype: hoa.ubt
Hoàng Thế Hùng - - Skype: hunghoangthe92
Sinh viên ĐH Duy Tân - Đà Nẵng

  • Project Type: FOSS

Issue tracking

open closed Total
Task 0 0 0
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0
Deliverable 0 0 0
Module 0 0 0
Step 0 0 0

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Ngoc Chung Ha