Project

General

Profile

Overview

Dự án này tạo ra nhằm để quản lý các lỗi phát sinh do phần mềm gây ra nhằm cải thiện và khắc phục kịp lúc các lỗi đó

  • Project Type: Personal Use

Issue tracking

open closed Total
Task 0 0 0
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 1 0 1

View all issues

Members

Manager: Tran Hoang Tri