Project

General

Profile

Overview

תפקיד אתר זה להוות מקום מפגש וירטואלי לדיירי יגאל אלון 35.
האתר מכיל אמצעים לניהול הבניין, מספק מידע לכל נושא אחר הקשור בבניין, וכן מהווה ממשק ניהולי מול "יעדים", חברת הניהול של הבניין.

מומלץ להירשם כדי לאפשר הוספת ועריכת קריאות שירות באתר.

מפת האתר

Issue tracking

open closed Total
Task 3 1 4

View all issues